Europium: Properties


Compound Substances

Oxidation StateSubstances
EuIIEuO, EuS, EuF2 , EuCl2 , etc.
EuIIIEu2O3 , Eu (OH)3 , EuF3 , EuCl3 , etc.,
[Eu (H2O)x ]3+ (aq), Eu3+ salts, complexes