Polonium: Properties


Compound Substances

Oxidation StateSubstances
Po-IIH2Po, Na2Po
PoIIPoO, PoCl2 , PoBr2
PoIVPoO2 , PoO32- (aq), PoBr2
PoBr4 , PoI4 , PoI62-
PoVIPoO3 ?, PoF6